főoldal

egyesulet
kapcsolat

2%
hírek
olvasmány
környezetünk
fotóalbumok
videók
térképek 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Online Users   

 
 

Hargita Öko Alpin Klub - Alapító tagok

Pál István

Pál István - egyesületi elnök
tel: 0040-740432385
palistvan@erdelyiturak.ro

Szenyes Beáta

Szenyes Beáta - egyesületi alelnök
tel: 0040-740801360
betti@erdelyiturak.ro

Pál Cynthia-Rosvita

Pál Cynthia-Rosvita - egyesületi titkár, sajtóreferens. Tel: 0040-743479577
cynthia@erdelyiturak.ro

..................................................................................................................................................

STATUTUL ASOCIAŢIEI DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA

CapitolulI. Dispozitii generale. Denumire. Sediu. Durata. Forma juridică. Constituire.

Art.1 ASOCIAŢIA DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA este un club sportiv romăn, de drept privat, fară scop lucrativ, persoană juridică nonprofit, infiinţat conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii, fundaţii, a Legii nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si a Legii Educaţiei Fizice si Sportului nr.69/2000.

Art.2 ASOCIAŢIA DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA este constituită prin acordul de asociere a urmatorilor trei membri fondatori:

Pál István, cetăţean român, domiciliat in Băile Tuşnad, str. Comloş. nr.11

Szenyes Beáta, cetăţean român, domiciliată in Băile Tuşnad, str.Oltului. nr.18

Pál Cynthia Rosvita, cetăţean român, domiciliată in Băile Tuşnad, Aleea Sfânta Ana. nr. 55

Art.3 Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA”. Scopul fundamental al asociaţiei este asigurarea climatului optim, organizatoric si financiar pentru desfăşurarea de activităţi ecologice şi sportive de munte.

Art.4 ASOCIAŢIA DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA are sediul în jud. Harghita, oraş Băile Tuşnad, str. Komloş, nr. 11.

Art.5 ASOCIAŢIA DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA este persoană juridicä română de drept privat, nonprofit, fără scop lucrativ, care îşi va desfăşura activitatea sub forma asociaţiei, conform legislaţiei române in vigoare. Asociaţia va avea emblemă, ştampilă proprie şi antet personalizat, având dreptul să emită legitimaţii de membru, să confecţioneze steaguri şi insigne, cupe, etc. Durata de funcţionare este nedeterminată.

Capitolul II. Scopul si obiectivele Asociaţiei.

Art.6 -Promovarea activităţilor ecologice şi montane în toate variantele sale, sportivă, turistică, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Înfiinţarea de centre de informare ecologică şi turistică.

Art.7 - Organizarea de activităţi ecologice, excursii si şcoli de iniţiere. Identificarea şi delimitarea unor noi zone care vor fi propuse spre protejare, sau declarate ulterior rezervaţii, parcuri naţionale, etc. Preluarea în custodie şi administrare a unor arii protejate, rezervaţii sau parcuri naţionale. Pregătirea şi formarea de ghizi montani proprii, asigurarea de servicii tip ghid montan către terţe persoane sau organizaţii.  Preluarea, reabilitarea şi exploatarea în scopuri turistice a unor cabane de pe teritoriul judeţului Harghita, precum şi construirea de noi cabane turistice, în zonele de interes ecologic şi turistic.

Art.8 - Organizarea de cursuri de iniţiere şi de instruire în domeniul protejării mediului, competiţii de turism şi alpinism sportiv, schi extrem şi schi de tură, cicloturism, speologie,  pe plan local, national si international. Refacerea marcajelor turistice în munţii din perimetrul judeţului Harghita ( Munţii Ciucului, Harghita, Hăşmaş, Gurghiu, Giurgeu şi Călimani), precum şi realizarea de noi marcaje, în zonele de interes turistic. Amenajarea traseelor turistice cu locuri de popas, vetre de foc în locuri autorizate, puncte de colectare a deşeurilor, stâlpi de marcaj, indicatoare turistice, panouri de informare şi altele. Acţiuni de igienizare şi de colectare a deşeurilor.

Art.9 - Reprezentarea membrilor Asociaţiei în relaţiile cu organismele guvernamentale, administraţia centrală si locală, Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Federatia Română de Turism Sportiv (FRTS), Federatia Română de Alpinism si Escaladä (FRAE), Uniunea Internationala a Asociatilor de Alpinism (UIAA) si alte cluburi similare de profil din ţară şi străinătate, în vederea promovării ecologiei, turismului, alpinismului, etc.

Art.10 - Crearea unei baze de informaţii proprii, de editare şi circulaţie de material informativ.

Art.11 - Organizarea de conferinte, proiecţii dia, foto si video pe teme ecologice şi montane. Editarea de pliante şi alte materiale informative, având ca temă conştientizarea turiştilor, respectiv a populaţiei locale, în privinţa necesităţii protejării mediului înconjurător. Realizarea, în colaborare cu autorităţile locale şi centrale, a unor noi microregiuni de interes turistic.

Art.12 - Participarea membrilor sportivi ai asociaţiei la competitii de schi, alpinism, escaladă si cicloturism. Participarea la expediţii în munţii înalţi ai Terrei. Colaborarea cu structuri sportive similare din tară si străinătate.

Art.13
– Pentru îndeplinirea obiectivelor enumerate mai sus, se va colabora cu autorităţile locale şi centrale, Agenţia pentru Protecţia Mediului, instituţii de învăţământ, etc.

Capitolul III. Membrii asociaţiei. Dobândirea si pierderea calităţii de membru. Drepturile si obligaţiile membrilor.

Art.14 Poate deveni membru al ASOCIAŢIEI DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA orice cetaţean român sau străin, dacă respectă Statutul asociaţiei şi acţionează pentru realizarea scopurilor asociaţiei.

Art.15 ASOCIAŢIA DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA admite următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri activi si membri de onoare.

Art.15.1 Membrii fondatori sunt persoanele inscrise în Actul Constitutiv al Asociaţiei.

Art.15.2. Membrii activi ai asociaţiei sunt admişi pe baza unei cereri scrise, aprobată de Consiliul Director. Poate deveni membru activ orice persoană care desfăşoară activităţi de turism montan, alpinism, schi, speologie sau cicloturism şi orice altă persoană care respectă Statutul si scopurile Asociaţiei.

Art.15.3. Membrii de onoare ai asociaţiei pot deveni persoane de mare valoare si importanţă în domeniul sportului sau alte domenii, care pot sprijini activitatea Asociaţiei.

Art.16. Calitatea de membru al asociaţiei incetează in următoarele situaţii:
- ca urmare a desfiinţării asociaţiei;
- prin excludere, ca urmare a hotărârii Consiliului Director;
- la cerere;
- prin transfer la alt club sportiv in baza regulamentelor FRAE;
- prin deces.
Persoanele care şi-au pierdut calitatea de membri ai asociaţiei nu mai au nici un drept asupra patrimoniului acestuia.

Art.17. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, conform Statutului;
- să beneficieze pentru practicarea sportului şi turismului, de condiţiile existente în cadrul asociaţiei. Să se bucure de sprijinul tehnic, moral si material al asociaţiei;
- să fie selectionaţi în oricare dintre echipele asociaţiei;
- să-şi exprime în scris doleanţele sau nemulţumirile către Consiliul Director;
- toţi membrii cotizanţi ai asociaţiei au drepturi egale şi drept de vot în Adunările Generale.

Art.18. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
- să respecte Statutul si regulamentele interne ale asociaţiei;
- să nu prejudicieze moral si material asociaţia prin comportament necorespunzător;
- să trateze cu respect pe oricare membru al asociaţiei, eventualele divergenţe între membrii asociaţiei soluţionându-se prin Consiliul Director.
- să contribuie activ la imbunătăţirea activităţii asociaţiei şi la creşterea veniturilor acestuia.

Art.19. Membrii asociaţiei, care sunt sportivi legitimaţi, au obligaţia de a achita taxa de viza anuală a legitimaţiei către FRAE. Ceilalţi membri ai asociaţiei, care nu sunt sportivi, nu au această obligaţie.

Art.20. Toţi membrii clubului au obligaţia de a plăti anual o cotizaţie stabilită de Consiliul Director.

Capitolul IV. Mijloace materiale si financiare.

Art.21. Mijloacele materiale si financiare ale asociaţiei sunt:
- mijloace materiale proprii: echipament sportiv;
- materiale tehnice pentru organizare de acţiuni ecologice, tabere şi şcoli de turism montan, alpinism, schi.
- mijloace financiare in lei, depuse în cont bancar. Patrimoniul iniţial este de 500 lei, consemnat la Raiffeisen Bank.

Art.22. Dobândirea si folosirea mijloacelor materiale şi financiare se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale, si respectiv Consiliului Director, cu respectarea legislatiei românesti in vigoare. Întreaga activitate financiară a Asociaţiei se desfăşoară pe bază de buget propriu, în calitate de persoană juridică nonprofit.

Art.23. Patrimoniul asociaţiei se alimentează din:
- cotizaţiile lunare plătite de membrii clubului;
- sponsorizări si donaţii venite din partea societăţilor comerciale, în condiţiile legii;
- venituri provenite din activităţi proprii, finanţări de la administraţia centrală şi locală, pentru programe de utilitate publică;
- vânzarea de lucrări de specialitate, materiale tehnice, echipamente sau materiale publicitare;
- taxe de participare percepute de la sportivii sau persoanele care participă la competiţiile şi acţiunile organizate de asociaţie.

Capitolul V. Organele de conducere, administrare si control. Atribuţii.

Art.24. Organele de conducere, administrare si control ale ASOCIAŢIEI DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA sunt:
-Adunarea Generală;
-Consiliul Director.

Art.25. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunarea Generală se intruneşte cel putin o data pe an, şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.
Adunarea Generală Anuală are loc anual, şi se convoacă de către Consiliul Director cu 30 de zile inainte de data desfăşurării.
Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată în mod excepţional de Consiliul Director cu minimum 7 zile înainte sau la cererea motivată în scris si semnată de cel puţin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot ai asociaţiei.

Atribuţiile Adunării Generale sunt urmatoarele:
- poate modifica actul constitutiv si statutul asociaţiei;
- analizează activitatea asociaţiei pe perioada scursă de la ultima Adunare Generală;
- stabileşte şi aprobă strategia activităţii şi dezvoltării asociaţiei, precum şi obiectivele generale ale asociaţiei;
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
- alege şi revocă membrii Consiliului Director (preşedinte, vicepreşedinte, secretar);
- desemnează membrii de onoare ai asociaţiei;
- hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

Art.26. Adunarea Generală ia hotărâri în limitele legii, actului constitutiv şi statutului, care sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, chiar a celor care au absentat sau au votat impotrivă.
Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot secret cu majoritate simplă (jumătate plus unu) a cel puţin 2/3 din membrii cu drept de vot ai asociaţiei. In cazul neîndeplinirii acestor condiţii, Adunarea Generală se convoacă din nou in termen de 7 zile, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Art.27. Consiliul Director al asociaţiei este ales de Adunarea Generală şi este compus din 3 persoane si anume: Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar.
Consiliul Director are următoarea componenţă:
Preşedinte – Pál István
Vicepreşedinte – Szenyes Beáta
Secretar – Pál Cynthia Rosvita

Art.27.1 Consiliul Director se intruneşte cel putin o dată la 3 luni si este statutar când participă cel putin 2/3 din membrii săi, iar deciziile se iau cu majoritate simplă. In caz de egalitate, hotărâtor este votul Preşedintelui.

Art.27.2. Consiliul Director are următoarele atributii:
- convoacă Adunarea Generală a membrilor asociaţiei;
- conduce activitatea asociaţiei pe baza unui program aprobat de Adunarea Generală potrivit mandatului primit;
- prezintă Adunării Generale un raport privind propria activitate pe perioada anterioară şi un proiect de programe a asociaţiei pentru anul următor;
- aprobă cererile de noi membri ai asociaţiei între două Adunări Generale;
- reprezintă asociaţia faţă de membrii săi, precum şi faţă de terţi;
- prezintă Adunării Generale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, precum şi proiectul de buget pe anul viitor;
- Incheie contracte civile sau comerciale, menite a obţine veniturile necesare realizării scopurilor asociaţiei;
- decide angajarea de personal retribuit, în functie de necesităţile asociaţiei;
- acordă transferul sportivilor de performanţă;
- asigură şi urmăreşte plata cotizaţiilor anuale ale asociaţiei şi membrilor săi către organismele la care este afiliată asociaţia;
- face propuneri de premiere a membrilor;
- poate decide schimbarea sediului asociaţiei.

Art.28. Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generala prin vot secret.
Angajarea asociaţiei faţă de alte persoane fizice sau juridice se poate face numai prin
semnătura preşedintelui.

Art.28.1. Activităţile Preşedintelui Consiliului Director sunt:
- organizează si conduce activitatea asociaţiei, în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale si a Consiliului Director;
- asigură aplicarea şi respectarea în intreaga activitate a asociaţiei a legislaţiei în vigoare, a actelor normative, precum şi a normelor specifice emise de Ministerul Tineretului si Sportului şi Federaţia Română de Alpinism si Escaladă;
- convoacă Consiliul Director şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia;
- prezintă Consiliului Director propuneri referitoare la strategia de dezvoltare a activitaţilor asociaţiei, bugetul anual de venituri si cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare si a bazei materiale a asociaţiei;
- semnează actele şi documentele elaborate de Consiliul Director;
- reprezintă asociaţia în raportul cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile, persoanele fizice şi juridice române şi străine.

Art.29. Vicepreşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret. Vicepreşedintele asociaţiei prezintă Consiliului Director propuneri la strategia de dezvoltare a activităţii asociaţiei, bugetul anual de venituri si cheltuieli, programul competiţional. Vicepreşedintele preia toate atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

Art.30. Secretarul Consiliului Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret. In caz de lipsă sau de indisponibilitate concomitentã a preşedintelui şi vicepreşedintelui, secretarul preia toate atribuţiile acestora.

Art.31. Atribuţiile Secretaru!ui Consiliului Director sunt:
- stabileşte impreună cu preşedintele data si ordinea de zi a şedintelor Consiliului Director, pregăteşte materialele si lucrările care se prezintă în faţa Consiliului Director şi intocmeşte procesul verbal al sedinţelor;
- întocmeşte împreună cu preşedintele documentele şi actele ce urmează a fi prezentate in faţa Adunării Generale, autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, FRAE si a altor instituţii, persoane fizice sau juridice;
- participă la competiţiile si activităţile organizate de asociaţie, urmărind şi organizând activitatea de secretariat a acestora.

Capitolul VI. Sancţiuni

Art.32. Consiliul Director poate aplica sancţiuni membrilor asociaţiei pentru nerespectarea Statutului asociaţiei, a legilor si normelor sportive in vigoare.
Sancţiunile aplicate de Consiliul Director pot fi, în ordinea gravităţii faptelor, următoarele:

- avertisment simplu, avertisment cu amendă, suspendare pe o durată de la 1 la 6 luni cu sau fară amendă, excluderea din cadrul asociaţiei.
In cazul suspendării, aceasta are ca efect şi pierderea dreptului de vot pe durata suspendării.

Capitolul VII. Dizolvarea clubului. Lichidarea

Art.33. Dizolvarea ASOCIAŢIEI DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA şi pierderea calităţii de persoană juridică, se face conform prevederilor legale în vigoare la data dizolvării asociaţiei.

Art.34. Lichidarea - În caz de dizolvare a asociaţiei, lichidarea si repartizarea patrimoniului se face conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

Art.35. Prezentul statut se poate completa sau modifica de către Consiliul Director, la propunerea acestuia sau al Adunării Generale.

Art.36. Toate situaţiile neprevăzute expres în acest statut, se vor rezolva conform legii.

Membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA

1. Pál István, cetăţean român, domiciliat in Băile Tuşnad, str. Comloş. nr.11

2. Szenyes Beáta, cetăţean român, domiciliat in Băile Tuşnad, str.Oltului. nr.18

3. Pál Cynthia Rosvita, cetăţean român, domiciliat in Băile Tuşnad, Aleea Sfânta Ana. nr. 55

Conform Hotarârii Adunării Generale din data de 22. aprilie. 2008, se deleagă domnul
Pál István pentru a semna statutul ASOCIAŢIEI DE TURISM ECO ALPIN CLUB HARGHITA.

 

 
 
 
 
.:: copyright © 2004 -2008. www.erdelyiturak.ro   All rights reserved ::.