Hargita Öko Alpin Klub
Postacím: B-dul. Lacu Roşu. Bl. D/1. Ap. 12. Gheorgheni. 535500. Jud. Harghita. Romania. Működési engedély száma: CIF 24636197, Számlaszám: RO90RZBR0000060011020107 (RON), RO14RZBR0000060011020117 (EUR) Raiffeisen Bank Gheorgheni, Tel. 0040-740-432385
e-mail:office@erdelyiturak.ro, web: www.erdelyiturak.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

1. Jelen részvételi feltételek érvényesek a Hargita Öko Alpin Klub által szervezett valamennyi túrára. A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával elismerem, hogy valamennyi részvételi feltételt megismertem, megértettem, és azokat magamra és velem együtt jelentkező társaimra nézve kötelezőnek tartom.

2. A részvételi díj összegét és tartalmát illetően a www.erdelyiturak.ro honlapon tájékozódtam és elfogadtam.

3. A részvételi díj nem tartalmaz biztosítást. Kijelentem, hogy saját felelősségemre veszek részt a túrán. Amennyiben nem kötök biztosítást, annak kockázatát viselem. A Hargita Öko Alpin Klub vezetőit, illetve a túra  vezetőit semmilyen vonatkozásban nem terheli felelősség, ha károm származna a túrával kapcsolatban vagy amiatt, hogy biztosításom nincs, illetve a káromat nem fedezi.

4.  Saját egészségem és testi épségem megörzésének érdekében a túravezető javaslatait vagy döntéseit kötelező érvényűnek tekintem. Elfogadom, hogy nem megfelelő egészségi állapot, erőnlét vagy a szükséges technikai felszerelés hiányában a túravezetőnek jogában áll a túráról kizárni.

5. A részvételi díjból visszatérítést nem kaphatok, ha úgy döntök, hogy valamely szolgáltatást nem veszek igénybe vagy ha a túra megadott indulási időpontjánál később csatlakozom a csoporthoz, illetve ha a megadott érkezési időpontnál hamarabb távozom.

6. Amennyiben a túra indításához szükséges minimális létszámú csoport nem áll össze a túra kezdete előtti 15. napig, illetve ha az időjárási vagy egyéb körülmények lehetetlenné teszik az indulást, akkor a Hargita Öko Alpin Klubnak jogában áll a túrát nem indítani.

Ebben az esetben kérem, hogy haladéktalanul értesítsenek a megadott telefonszámon vagy címen  és  vagy visszakapom a részvételi díjat, vagy egy későbbi időpontú túrához  csatlakozhatom.

7. A Hargita Öko Alpin Klub–ot, illetve a túra vezetőit semmilyen vonatkozásban nem terheli felelősség, ha a túra elemi csapás, betegség, kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy egyéb vis major miatt hiúsul meg illetve félbeszakad. Ezzel kapcsolatban kártérítést nem követelhetek, ilyen irányú minden jogomról lemondok.

8. A túrához biztosított túravezető kötelességeivel kapcsolatban tudomásul veszem az alábbiakat: a túravezető nem idegenvezető, tanácsaival segíti a résztvevőket, bemutatja a sporteszközök használatát, felhívja a figyelmet a kezelésükkel kapcsolatos tudnivalókra és az esetleges veszélyekre, de semmilyen formában nem felelős sem a résztvevők cselekedeteiért és testi épségéért, sem a résztvevők által bérelt sporteszközök épségéért. A túravezető nem kötelezhető a sporteszközök vagy a táborhely őrzésére illetve egyéb, fent meg nem nevezett szolgáltatásokra.

9. Amennyiben a túra lebonyolításához sporteszközök bérlése szükséges, a sporteszközök átadásakor a Bérleti Szerződés kitöltése kötelező.

10. Az átvett eszközök állapotát ellenőriznem kell, amelyeket a túra végén épségben, hiánytalanul, tiszta állapotban szolgáltatok vissza. Amennyiben nem vagyok tisztában rendeltetésszerű használatukkal, részt veszek az indulás előtt szervezett oktatáson. A sérülések javítási költségeit, az okozott kárt a Hargita Öko Alpin Klub részére ki kell fizetnem.

11. Saját poggyászom, túrázó illetve táborozó felszerelésem őrzéséről magamnak kell gondoskodnom, kivéve, ha azt  a Hargita Öko Alpin Klub  képviselője továbbszállítás vagy megőrzés céljából átvette.

12. A túra időtartama alatt harmadik személynek okozott kárért közvetlenül, személyesen magam vagyok felelős.

13. A szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásaimat köteles vagyok a túravezetőnek vagy a Hargita Öko Alpin Klub képviselőjének haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvenni vagy felvetetni, és azt aláíratni. Ha a megadott szolgáltatásoktól való eltérés nekem felróható okból következik be, kártérítési igényt nem érvényesíthetek.

14. Kijelentem, hogy nem szenvedek semmilyen eszméletvesztéssel járó betegségben.

15. A túra során bekövetkező bármilyen balesetért, amennyiben azt nem szándékosan okozta valaki, a felelősség engem terhel.

16. Tudomásul veszem, hogy a társaimra és/vagy önmagamra veszélyes magatartás tanúsítása, a közösségi normák durva megsértése illetve az állami törvények, rendeletek megszegése esetén a túravezető a túrán történő további részvételtől eltilthat. Ez esetben kártérítést, a részvételi díj visszafizetését nem kérhetem.

17. A Hargita Öko Alpin Klubbal kapcsolatos vitás kérdésekben megegyezésre törekszünk, ennek hiányában alávetjük magunkat a Hargita Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

Hely, dátum: ........................................

 

Megrendelő: .........................................                Túraszervező: Hargita Öko Alpin Klub